Назад

політика конфіденційності

Політика щодо обробки персональних даних

1.Загальні положення
Ця політика обробки персональних даних розроблена відповідно до вимог Федерального закону від 27.07.2006 №152-ФЗ "Про персональні дані" (далі — Закон про персональні дані) і визначає порядок обробки персональних даних та заходи забезпечення безпеки персональних даних, які здійснює Петров Ігор Сергійович (далі — Оператор).
a.Оператор ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, зокрема захисту прав на недоторканість приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
b.Ця політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі — Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів вебсайту https://selected.com.ua.
2.Основні поняття, що використовуються в Політиці
a.Автоматизована обробка персональних даних — обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.
b.Блокування персональних даних — тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, коли обробка необхідна для уточнення персональних даних).
c.Вебсайт — сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою https://selected.com.ua.
d.Інформаційна система персональних даних — сукупність персональних даних, що містяться у базах даних, а також інформаційних технологій та технічних засобів, які забезпечують їх обробку.
e.Обезособлення персональних даних — дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві або іншому суб'єкту персональних даних.
f.Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), обезособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
g.Оператор — державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, самостійно або спільно з іншими особами, що організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), які виконуються з персональними даними.
h.Персональні дані — будь-яка інформація, що відноситься безпосередньо або опосередковано до визначеного або визначуваного Користувача  вебсайту https://selected.com.ua
i.Персональні дані, дозволені суб'єктом персональних даних для розповсюдження, 
- персональні дані, доступ необмеженого кола осіб до яких наданий суб'єктом персональних даних шляхом надання згоди на обробку персональних даних, дозволених суб'єктом персональних даних для розповсюдження в порядку, передбаченому Законом про персональні дані (далі — персональні дані, дозволені для розповсюдження).
j.Користувач — будь-який відвідувач вебсайту https://selected.com.ua
k.Надання персональних даних — дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб.
l.Розповсюдження персональних даних — будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом.
m.Транскордонна передача персональних даних — передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі.
n.Знищення персональних даних — будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення вмісту персональних даних у інформаційній системі персональних даних і (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

3.Основні права та обов'язки Оператора
a.Оператор має право:
отримувати від суб'єкта персональних даних достовірну інформацію та/або документи, що містять персональні дані;
у разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних Оператор має право продовжувати обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних за наявності підстав, зазначених у Законі про персональні дані;
самостійно визначати склад та перелік заходів, необхідних і достатніх для забезпечення виконання обов'язків, передбачених Законом про персональні дані та прийнятими відповідно до нього нормативними правовими актами, якщо інше не передбачено Законом про персональні дані або іншими федеральними законами.
b.Оператор зобов'язаний:
надавати суб'єкту персональних даних за його запитом інформацію, що стосується обробки його персональних даних;
організовувати обробку персональних даних у порядку, встановленому чинним законодавством України;
відповідати на звернення та запити суб'єктів персональних даних та їх законних представників відповідно до вимог Закону про персональні дані;
повідомляти уповноваженому органу з захисту прав суб'єктів персональних даних за запитом цього органу необхідну інформацію протягом 30 днів з дати отримання такого запиту;
публікувати або іншим чином забезпечувати необмежений доступ до цієї Політики щодо обробки персональних даних;
приймати правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, розповсюдження персональних даних, а також від інших неправомірних дій щодо персональних даних;
припиняти передачу (розповсюдження, надання, доступ) персональних даних, припиняти обробку та знищувати персональні дані в порядку та випадках, передбачених Законом про персональні дані;
виконувати інші обов'язки, передбачені Законом про персональні дані.
4.Основні права та обов'язки суб'єктів персональних даних
a.Суб'єкти персональних даних мають право:
отримувати інформацію, що стосується обробки їх персональних даних, за винятком випадків, передбачених федеральними законами. Відомості надаються суб'єкту персональних даних Оператором у доступній формі, і в них не повинні міститися персональні дані, що стосуються інших суб'єктів персональних даних, за винятком випадків, коли є законні підстави для розкриття таких персональних даних. Перелік інформації та порядок її отримання встановлені Законом про персональні дані;
вимагати від оператора уточнення своїх персональних даних, їх блокування або знищення у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, невірними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також приймати передбачені законом заходи щодо захисту своїх прав;
висувати умову попередньої згоди при обробці персональних даних з метою просування на ринку товарів, робіт і послуг;
на відкликання згоди на обробку персональних даних;
оскаржувати в уповноважений орган з захисту прав суб'єктів персональних даних або в судовому порядку неправомірні дії або бездіяльність Оператора при обробці його персональних даних;
на реалізацію інших прав, передбачених законодавством України.
b.Суб'єкти персональних даних зобов'язані:
надавати Оператору достовірні дані про себе;
повідомляти Оператору про уточнення (оновлення, зміну) своїх персональних даних.
с.Особи, що передали Оператору недостовірні відомості про себе, або відомості про іншого суб'єкта персональних даних без згоди останнього, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

5.Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача
a.Прізвище, ім'я, по батькові.
b.Номери телефонів
c.Також на сайті відбувається збір і обробка анонімізованих даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика, Гугл Аналітика та інших).
d.Вищезазначені дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.
e.Обробка спеціальних категорій персональних даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних або філософських переконань, інтимного життя, Оператором не здійснюється.
f.Обробка персональних даних, дозволених для розповсюдження, з числа спеціальних категорій персональних даних, зазначених у ч. 1 ст. 10 Закону про персональні дані, допускається, якщо дотримуються заборони та умови, передбачені ст. 10.1 Закону про персональні дані.
g.Згода Користувача на обробку персональних даних, дозволених для розповсюдження, оформляється окремо від інших згод на обробку його персональних даних. При цьому дотримуються умови, передбачені, зокрема, ст. 10.1 Закону про персональні дані. Вимоги до змісту такої згоди встановлює уповноважений орган з захисту прав суб'єктів персональних даних.
Згоду на обробку персональних даних, дозволених для розповсюдження, Користувач надає Оператору безпосередньо.
Оператор зобов'язаний протягом трьох робочих днів з моменту отримання зазначеної згоди Користувача опублікувати інформацію про умови обробки, про наявність заборон та умов на обробку необмеженим колом осіб персональних даних, дозволених для розповсюдження.
Передача (розповсюдження, надання, доступ) персональних даних, дозволених суб'єктом персональних даних для розповсюдження, має бути припинена в будь-який час за вимогою суб'єкта персональних даних. Дана вимога має включати прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), контактну інформацію (номер телефону, адресу електронної пошти або поштову адресу) суб'єкта персональних даних, а також перелік персональних даних, обробка яких підлягає припиненню. Вказані у даній вимозі персональні дані можуть оброблятися тільки Оператором, якому вона направлена.
Згода на обробку персональних даних, дозволених для розповсюдження, припиняє свою дію з моменту надходження до Оператора вимоги, зазначеної в п. 5.7.3 цієї Політики щодо обробки персональних даних.

6.Принципи обробки персональних даних
a.Обробка персональних даних здійснюється на законній та справедливій основі.
b.Обробка персональних даних обмежується досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей. Не допускається обробка персональних даних, несумісна з цілями збору персональних даних.
c.Не допускається об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється з метою, несумісними між собою.
d.Обробці підлягають лише персональні дані, які відповідають цілям їх обробки.
e.Зміст та обсяг оброблюваних персональних даних відповідають заявленим цілям обробки. Не допускається надмірність оброблюваних персональних даних у відношенні до заявлених цілей їх обробки.
f.При обробці персональних даних забезпечується точність персональних даних, їх достатність, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних. Оператор приймає необхідні заходи та/або забезпечує їх прийняття по видаленню або уточненню неповних або неточних даних.
g.Зберігання персональних даних здійснюється у формі, яка дозволяє визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо строк зберігання персональних даних не встановлений федеральним законом, договором, стороною якого, бенефіціаром або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних. Оброблювані персональні дані знищуються або анонімізуються після досягнення цілей обробки або у випадку втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено федеральним законом.

7.Мета обробки персональних даних
a.Мета обробки персональних даних Користувача:
інформування Користувача шляхом надсилання електронних листів.
b.Також Оператор має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різноманітні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору лист на електронну адресу selectedukraine@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції».
c.Анонімізовані дані Користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його вмісту.

8.Правові підстави обробки персональних даних
a.Правовими підставами обробки персональних даних Оператором є:
договори, укладені між оператором та суб'єктом персональних даних;
федеральні закони, інші нормативно-правові акти у сфері захисту персональних даних;
згоди Користувачів на обробку їх персональних даних, на обробку персональних даних, дозволених для розповсюдження.
b.Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки у випадку їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://selected.com.ua або надіслані Оператору за допомогою електронної пошти. Заповнюючи відповідні форми та/або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач виражає свою згоду з цією Політикою.
c.Оператор обробляє анонімізовані дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено зберігання файлів «cookie» та використання технології JavaScript).
d.Суб'єкт персональних даних самостійно приймає рішення про надання своїх персональних даних і дає згоду вільно, своєю волею та в своєму інтересі.

9.Умови обробки персональних даних
a.Обробка персональних даних здійснюється за згодою суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних.
b.Обробка персональних даних необхідна для досягнення цілей, передбачених міжнародним договором України або законом, для здійснення покладених законодавством України на оператора функцій, повноважень та обов'язків.
c.Обробка персональних даних необхідна для здійснення правосуддя, виконання судового акту, акту іншого органу або посадової особи, що підлягають виконанню відповідно до законодавства України про виконавче провадження.
d.Обробка персональних даних необхідна для виконання договору, стороною якого або бенефіціаром або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних, а також для укладання договору за ініціативою суб'єкта персональних даних або договору, за яким суб'єкт персональних даних буде бенефіціаром або поручителем.
e.Обробка персональних даних необхідна для здійснення прав та законних інтересів оператора або третіх осіб або для досягнення суспільно значущих цілей за умови, що при цьому не порушуються права та свободи суб'єкта персональних даних.
f.Здійснюється обробка персональних даних, доступ необмеженого кола осіб до яких надано суб'єктом персональних даних або за його проханням (далі — загальнодоступні персональні дані).
g.Здійснюється обробка персональних даних, що підлягають публікації або обов'язковому розкриттю відповідно до федерального закону.

10.Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних
Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
a.Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всі можливі заходи, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
b.Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства або у випадку, якщо суб'єктом персональних даних надано згоду Оператору на передачу даних третій особі для виконання зобов'язань за цивільно-правовим договором.
c.У випадку виявлення невідповідностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом надсилання Оператору повідомлення на електронну адресу Оператора selectedukraine@gmail.com з позначкою «Актуалізація персональних даних».
d.Tермін обробки персональних даних визначається досягненням цілей, для яких були зібрані персональні дані, якщо інший термін не передбачений договором або чинним законодавством.
Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора selectedukraine@gmail.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».
e.Вся інформація, яка збирається сторонніми сервісами, включно з платіжними системами, засобами зв'язку та іншими постачальниками послуг, зберігається та обробляється зазначеними особами (Операторами) відповідно до їх Користувацької угоди та Політики конфіденційності. Суб'єкт персональних даних та/або Користувач зобов'язаний самостійно своєчасно ознайомитись з зазначеними документами. Оператор не несе відповідальності за дії третіх осіб, в тому числі зазначених у цьому пункті постачальників послуг.
f.Встановлені суб'єктом персональних даних заборони на передачу (окрім надання доступу), а також на обробку або умови обробки (окрім отримання доступу) персональних даних, дозволених для розповсюдження, не діють у випадках обробки персональних даних у державних, громадських та інших публічних інтересах, визначених законодавством України.
g.Оператор при обробці персональних даних забезпечує конфіденційність персональних даних.
h.Оператор здійснює зберігання персональних даних у формі, яка дозволяє визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо строк зберігання персональних даних не встановлений федеральним законом, договором, стороною якого, бенефіціаром або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних.
i.Умовою припинення обробки персональних даних може бути досягнення цілей обробки персональних даних, закінчення строку дії згоди суб'єкта персональних даних або відкликання згоди суб'єктом персональних даних, а також виявлення неправомірної обробки персональних даних.

11.Перелік дій, які здійснює Оператор із отриманими персональними даними
a.Оператор здійснює збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), анонімізацію, блокування, видалення та знищення персональних даних.
b.Оператор здійснює автоматизовану обробку персональних даних із отриманням та/або передачею отриманої інформації через інформаційно-телекомунікаційні мережі або без такої.

12.Транскордонна передача персональних даних
a.Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.
b.Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідають зазначеним вимогам, може здійснюватися тільки у випадку наявності згоди у письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.
13.Конфіденційність персональних даних
Оператор та інші особи, які отримали доступ до персональних даних, зобов'язані не розкривати третім особам та не розповсюджувати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено федеральним законом.

14.Заключні положення
a.Користувач може отримати будь-які роз'яснення щодо питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти selectedukraine@gmail.com.
b.У цьому документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
c.Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://selected.com.ua/privacy.
A silver balloon shaped like a dollar sign.A shiny metal letter k.